Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

חברות רבות מבינות את חשיבותה של מעורבות חברתית - קהילתית והצורך לשלב אותם בפעילות השיווקית.

 

מיקי רוזנבאום יוצרים.הפקות, רואים חשיבות גדולה בפעילות זו ויודעים להתאים את יכולת הנתינה והמעורבות הקהילתית של חברות עסקיות לצרכי עמותות וארגונים הפועלים למען הקהילה. אירועים אלה יוצרים סינרגיה חשובה, המשלימה זה את צרכיו של זה.